Voor al uw vragen
0900 - 8864

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuisleven 2023

Thuisleven is een extra service van Thuiszorg Het Friese Land. Tegen betaling van de jaarlijkse bijdrage ontvangt u de servicepas Thuisleven, waarmee u een jaar lang toegang krijgt tot een totaalpakket voor uw gezondheid en welzijn. Thuisleven werkt met landelijke, regionale en plaatselijke aanbiedingen en activiteiten.

 1. Servicepas Thuisleven is geldig per kalenderjaar en bedraagt voor 2023 € 21,-
 2. Alle thuiswonende gezinsleden mogen gebruikmaken van de servicepas.
 3. Thuisleven stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte van de financiële bijdrage van de servicepas vast.
 4. Opzegging dient  voor 1 november te geschieden anders wordt het pashouderschap stilzwijgend verlengd.
 5. Aanmelden kan gedurende het hele jaar.
 6. De bijdrage is vanaf 1 januari in een keer verschuldigd en wordt niet in delen verrekend.
 7. De bijdrage wordt door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven of dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 8. Bij verlies van de pas wordt op verzoek, tegen vergoeding van € 5,-, een nieuwe verstrekt.
 9. Thuisleven zet zich in voor de belangen van haar pashouders en bewaakt daartoe de kwaliteit van de geleverde diensten.
 10. De aanbieders van diensten die via Thuisleven worden bemiddeld zijn zelf volledig verantwoordelijk voor levering en kwaliteit van, alsmede garantie op, hun diensten en producten.
 11. Bijzondere aanbiedingen en afspraken ten aanzien van prijs, kwaliteit, service en omvang zijn voor de pashouders van toepassing gedurende de periode dat Thuisleven dat is overeengekomen.
 12. Facturering van geleverde diensten en producten vindt plaats door de leverancier aan de pashouder op grond van de prijs,  zoals die door de leverancier vooraf is overeengekomen.
 13. Thuisleven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van leveranciers en dienstverleners, doch zal het uiterste doen om tekortkomingen te voorkomen en waar mogelijk  te herstellen.  
 14. Thuisleven stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies, diefstal van eigendommen en ongevallen, tijdens deelname aan activiteiten die Thuisleven organiseert.Registratie Thuisleven, service van Thuiszorg Het Friese Land

Wij registreren u met 1 rekeningnummer in ons betalingsysteem. Een machtiging voor  een automatische incasso is gekoppeld aan dit bankrekeningnummer. Al uw betalingen voor Thuisleven, maar ook voor de zorg bij Thuiszorg Het Friese Land, schrijven wij af van dit bankrekeningnummer.

Thuisleven is een onderdeel van Thuiszorg Het Friese Land, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41005390.

Contactgegevens

Thuisleven, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden, tel.:  0900-8864, e-mail: info@thuisleven.nl